Đề 19. Đại số - Chương 2 Bài 1 (2,0 điểm) a) Tìm m để hàm số 1 1 y x 4m 2 7     là hàm số bậc nhất. b) Hàm số bậc nhất sau đồng biến hay nghịch biến, vì sao ? 2 y (k k 2)x 3     Bài 2 (5,0 điểm): Cho hai hàm số: 1 y x 2   (d1) và y = 2x + 3 (d2). a) Vẽ (d1) và (d2) trên cùng hệ trục tọa độ. b) Xác định tọa độ giao điểm của (d1) và (d2) bằng phép toán. c) Viết phương trình đường thẳng (d3) biết (d3) song song với (d1) và (d3) cắt (d2) tại điểm có hoành độ bằng 3. Bài 3 (3,0 điểm): Cho hàm số: y = (3m – 2)x – 3 (d) và y = – 4x + 3 – 2m (d). a) Định m để (d) song song (d). b) Định m để (d) và (d) cắt nhau tại điểm thuộc trục hoành. c) Định m để (d) cắt Ox, Oy lần lượt tại A, B và  0 OAB 30  .