Đề 2. Trường THCS Đức Trí – TPHCM Câu 1: (4,5đ) Thực hiện phép tính (Tính hợp lí nếu có thể) a) 1 6 3 : 7 7 7 + b) ( ) 3 0 2 1 13 5 3 5     − − + − −         c) 5 1 5 5 1 2 : : 9 11 22 9 15 3         − −     d) 7 3 5 2 2 .9 6 .( 8) − Câu 2: (5đ) Tìm x biết:a) 3 2 4 3 + = x b) 2 3 1 1 3 5 x + − = c) 2 2 33 :11 81 x x = d) 2 1 1 2 2 4 x   + =     Câu 3: (0,5đ) So sánh 135 3 và 90