Đề 1. Trường THCS Nguyễn Du – TPHCM Bài 1. (4,0 điểm) Thực hiện phép tính: a) 5 3 3 1 : .0 8 8 4 4   − − −     b) ( ) 0 2 16 1 2,5 : 3 2017 3     − − − + −         c) 2 3 4 7 97 : . 99 7 7 4 99     − +   d) 2018 2018 1 2019 . 13 13 : 2019 2019 2019 2018     − −   Bài 2. (4,5 điểm) Tìm x, biết: a) 1 1 5 : 4 4 8 − + = − x b) 3 5 7 8 6 4 − + = x c) 2 2 1 1 2 3 6 x     − = −         d) 1 1 3 5.3 162 x x − − + = Bài 3. (1,0 điểm) So sánh: 100 1 16   −    và 500 1 2   −    . Bài 4. (0,5 điểm) Biết rằng: 2 2 2 2 2 3 4 13 818 + + +…+ = Tính: 2 2 2 2 2 2 A = + + + + +…+ 1 3 6 9 12 39