Đềkiểmtracuối HK1 (2018_2019)

Hóa 8 _ 45 phút

Câu 1 : ( 1,5 điểm ) Cho các chất sau : O2 , NaCl , Fe , CaCO3 . Hãy cho biết chất nào là đơn chất ? Chất nào là hợp chất ?  giải thích ?

Câu 2 : ( 3 điểm ) Lập phương trình hóa học các phản ứng sau :

a.       H2     +     O2à       H2O

b.      Mg     +     HCl      à      MgCl2       +    H2

c.       KClO3àKCl      +     O2

d.       Fe3O4       +       C         à          Fe     +     CO2

e.        C2H6      +        O2à        CO2      +    H2O  

f.         Fe            +        Cl2à         FeCl3

Câu 3 : ( 3 điểm ) Cho kim loại Sắt tác dụng với 8g axit clohiđric HCl thu được sản phẩm là 7,5 g Sắt
(II) clorua FeCl2và 3,75g khí hiđro . 
( Cho N = 14 ; H = 1 ; Fe = 56 ; Cl = 35,5 )


  1. Viết phản ứng hóa học trên .
  2. Dùng định luật bảo toàn khối lượng tính khối lượng sắt tham gia phản ứng .
  3. Tính phần trăm các nguyên tố có trong công thức FeCl2 .

 


Câu4 : ( 2,5điểm )


     1. Tính số mol của :

a.       9 g  FeO

b.  4,48lítkhí O2 ( đktc )

 2.  Tính khối lượng của :

                    a. 0,2mol K2O

                    b. 13,44 lít khí N2 ( đktc )