TRƯỜNG THCS TRẦN VĂN ƠN

TỔ HÓA

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I- NĂM HỌC 2018-2019 ( ĐỀ NGHỊ)

MÔN HÓA 9

 

Câu 1: Thực hiện chuỗi biến hóa sau (3đ)

Fe à FeCl2 à Fe

          FeCl3 à Fe(OH)3 à Fe2(SO4)3 à Fe (OH)3

 

Câu 2: Nêu hiện tượng các phản ứng hóa học sau: (1đ)

1.     Nhỏ dd BaCl2 vào ống nghiệm chứa dd Na2SO4

2.     Cho đinh sắt vào ống nghiệm có chứa dd Cu(NO3)2.

Câu 3: Bằng phương pháp hóa học nhận biết các dung dịch sau: (2đ)

NaNO3, KCl, Ba(NO3)2, H2SO4

Câu 4: (3đ) Cho 12,6g magie cacbonat MgCO3 vào dung dịch axit clohidric có nồng độ 1,5M, sau phản ứng thu được dd muối và khí A.

a)     Viết phương trình hóa học.

b)    Tính thể tích dung dịch axit phản ứng và thể khí A ở đktc.

c)     Tính nồng độ mol dung dịch muối thu được, biết thể tích dung dịch thu được sau phản ứng thay đổi không đáng kể.

d)    Dẫn toàn bộ khí A vào dd nước vôi trong Ca(OH)2 lấy dư thì sau phản ứng tạo ra bao nhiêu gam kết tủa?

Câu 5: (1đ): Nước bắp cải tím là một loại chất chỉ thị màu axit -  bazo. Sự đổi màu của nước bắp cải tím tương tự với quỳ tím. Hãy dự đoán sự đổi màu của nước bắp cải tím khi cho vào các hóa chất thường gặp trong gia đình như: giấm ăn, chanh, bột giặt, nước uống.