ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1              ĐỀ KIỂM TRA ĐỀ NGHỊ HỌC KỲ I

TRƯỜNG THCS ĐỒNG KHỞI                       NĂM HỌC 2018 - 2019

                               MÔN HÓA 8                                          

 

Câu 1: (2 điểm)

Vôi sống có tên gọi là canxi oxit được cấu tạo bởi nguyên tố canxi và oxi. Vôi tôi (nước vôi trong) có tên gọi là canxi hidroxit được cấu tạo bởi nguyên tố canxi và nhóm nguyên tử (-OH).

a. Hãy viết công thức hóa học của vôi sống và vôi tôi.

b. Nêu ý nghĩa công thức hóa học của vôi sống và vôi tôi.

c. Khi vôi sống tác dụng với nước (H2O) sẽ tạo thành vôi tôi. Hãy viết phương trình hóa học của phản ứng trên.

 

Câu 2: (3 điểm) Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau:

a.      P2O5  +  H2O  ® H3PO4

b.      KClO3     KCl  +   O2   

c.      C2H6O    +  O2  —®  CO2   +  H2O

  1. Al(OH)3  +   H2SO4   Al2(SO4)3  +   H2O

e.      H2S    +  SO2  —®  S   +  H2O

  1. CaCl2  +   K3PO4   Ca3(PO4)2  +   KCl

 

Câu 3: (1 điểm )

a.   Nêu định luật bảo toàn khối lượng.

b.      Để chế tạo mỗi quả pháo bông người ta cho vào hết 600 gam kim loại Magie (Mg), khi pháo cháy trong khí oxi (O2) sinh ra 1000 gam Magie oxit (MgO). Tính khối lượng khí oxi (O2) tham gia phản ứng?

 

Câu 4: (2 điểm) Hãy tính:

a. Thể tích của 0,3.1023 phân tử khí hiđro.

b. Khối lượng của 0,5 mol CuSO4.

c. Thể tích của 3,4 gam khí NH3.

d. Số nguyên tử có trong 11,2 gam Fe.

 

Câu 5: (2 điểm )

Khí cacbonic là chất khí chủ yếu gây ra hiện tượng hiệu ứng nhà kính, làm cho Trái Đất nóng lên. Hiện nay trên thế giới lượng khí này thải vào không khí hơn 35,5 tỉ tấn mỗi năm, đây là một con số đáng báo động.

a. Hãy xác định công thức hóa học của khí cacbonic. Biết rằng:

            - Tỉ khối hơi của khí cacbonic so với khí hiđro (H2) là 22.

            - Thành phần các nguyên tố theo khối lượng là: 27,27% C và 72,73% O.

b. Em hãy đề xuất 4 biện pháp làm giảm thiểu lượng khí cacbonic trong không khí, nhằm bảo vệ môi trường.

 

Biết: C = 12, Ca = 40, H = 1, O = 16, Cu = 64, S = 32, N = 14, Fe = 56