ĐỀ ĐỀ NGHỊ

KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2018-2019

Môn: Hóa học – Thời gian: 45 phút

 

Câu 1: (3 điểm) Lập phương trình hóa học

a.       Al  +  O2             Al2O3

b.      K +  H2®  KOH  + H2

c.       CaSO3  +  HCl  → CaCl2   +    SO2    +  H2O

d.      ZnCl2  +  AgNO3 ® Zn(NO3)2  +  AgCl

e.       Ca(OH)2   +    H3PO4   ®   Ca3(PO4)2      +     H2O

f.        Fe3O4    +     H2       Fe    +     H2O

 

Câu 2: (2 điểm) Cho các công thức hóa học sai hãy sửa lại cho đúng

a)  Al(OH)2

c)  Ba2O2

b)  K2(CO3)2

d)  Ca2(NO3)3

 

Câu 3: (1,5 điểm) Quá trình sản xuất vôi sống gồm hai công đoạn:

- Công đoạn 1: nghiền đá vôi thành những viên nhỏ.

- Công đoạn 2: các viên đá vôi (canxi cacbonat) nhỏ được cho vào lò nung nóng để thu được vôi sống (canxi oxit) và khí cacbon đioxit.

Em hãy cho biết ở công đoạn nào xảy ra hiện tượng vật lý? Công đoạn nào là hiện tượng hóa học? Viết phương trình chữ của phản ứng hóa học xảy ra.

 

Câu 4: (2 điểm) Cho kim loại sắt tác dụng với dung dịch có chứa 19,6g axit sunfuric (H2SO4) thu được 30,4g sắt (II) sunfat và 4,48 lít khí hiđro (ở đktc).

a.       Viết công thức về khối lượng cho phản ứng hóa học trên.

b.      Tính khối lượng sắt tham gia phản ứng ?

 

Câu 5: (1,5 điểm) Khí A có công thức dạng chung là RH3. Biết tỉ khối của khí A so với khí oxi là 0,53125. Hãy xác định công thức hoá học của khí A.

(H = 1 ; N =14 ; O = 16 ; Al = 27 ; S = 32 ; Cl = 35,5 ; Fe = 56)