PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 1                            ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

         TRƯỜNG QUỐC TẾ Á CHÂU                                             NĂM HỌC: 2018 - 2019

ĐỀ ĐỀ NGHỊ

 


MÔN: HÓA HỌC - KHỐI 8

(Thời gian: 45 phút, không tính thời gian giao đề)

_____________________________________________________________________

Họ tên học sinh: ----------------------------------------------Lớp: ------------ SBD: ----------

(Học sinh lưu ý làm bài trên giấy thi, không làm trên đề)

Câu 1 (3 điểm): Lập phương trình hóa học các phản ứng sau.  Xác định tỉ lệ số nguyên tử, phân tử  của các chất trong phản ứng :

a.      Fe                 +       HCl       ----->        FeCl2     +         H2

b.      SO2               +       O2             -- t 0-->        SO3

c.      BaCl2            +       Al2(SO4)3             - _ -->        BaSO4              +        AlCl3

d.      Fe                 +       O2             --t 0-->         Fe3O4

e.      Cu                 +       AgNO3       ----->        Cu(NO3)2      +        Ag

f.       CH3COOH      +       O2         --t 0-->        CO2       +       H2O

Câu 2 (2 điểm): Khi làm bánh bao, người ta thường cho ít bột nở NH4HCO3 vào bột mì. Khi nướng bánh, NH4HCO3 phân hủy thành các chất khí và hơi thoát ra nên làm cho bánh xốp và nở nhờ có phản ứng hóa học: NH4HCO3    NH3↑ + CO2↑  +  H2O. Khí NH3 sinh ra làm cho bánh bao có mùi khai.

a.   Tính thành phần phần trăm (theo khối lượng) của các nguyên tố có trong bột nở.

b.   Tính khối lượng nguyên tố hiđro có trong 39,5 gam bột nở.

Câu 3 (1.5 điểm): Cho 27 gam đồng (II) clorua (Cu (II) và Cl)  tác dụng  với 34,2 gam Bari hidroxit (Ba và OH), người ta thu được x gam đồng (II) hidroxit (Cu (II) và OH) và 41,6 gam bari clorua (Ba và Cl).

a.  Lập phương trình hóa học của phản ứng.

b. Viết công thức về khối lượng của phản ứng hóa học trên.

c. Tìm x.

Câu 4 (1.5 điểm): Tính

a.   khối lượng của 1,8.1023 phân tử bari hiđroxit (Ba và OH).

b.   thể tích ứng với 11 gam khí cacbonic (C(IV) và O).

c.   số phân tử có trong 37,6 gam kali oxit (K và O).

Câu 5 (1 điểm): Tỉ khối của khí X đối với khí Y là 2 và tỉ khối của khí Y đối với khí Nitơ là   .  Tìm phân tử khối của khí X.

Câu 6 (1 điểm):  Trong dạ dày có chứa dung dịch axit clohiđric (H và Cl). Người bị đau dạ dày là người có nồng độ dung dịch axit clohiđric cao làm dạ dày bị bào mòn. Natri hiđrocacbonat (Na và HCO3 (I)) dùng để làm thuốc trị đau dạ dày vì nó làm giảm hàm lượng dung dịch axit này có trong dạ dày nhờ có phản ứng hóa học tạo thành muối natri clorua (Na và Cl), nước và khí cacbonic (C (IV) và O) thoát ra.

Viết phương trình chữ và phương trình hóa học trong quá trình làm giảm đau dạ dày của natri hiđrocacbonat.

 

(Na = 23; Cl = 35,5; K = 39; Ba = 137; N = 14; H = 1; Cu = 64; C = 12; O = 16)

-----------------------------HẾT-----------------------------

(Giám thị coi thi không giải thích gì thêm)