PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 1

TRƯỜNG  THCS VÕ TRƯỜNG TOẢN

Họ tên HS:..................................................

Lớp: …………       Số báo danh: …………

ĐỀ THI HỌC KÌ I KHỐI 8

Năm học: 2018 - 2019

Môn: ............... - Ngày: …/..../2015

Thờigian: 45phút

MẬT MÃ

STT

Chữký

của GT:

%-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ĐIỂM

LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN

MẬT MÃ

STT

 

 

Chữký

của GK:

 

 

 

Câu 1: (3 điểm)Lập phương trình hóa học:

a.      P  +  O2             P2O5

b.     Na  +  H2®  NaOH  + H2

c.      CaCO3 +  HCl  → CaCl2   +    CO2    +  H2O

d.     CuCl2  +  AgNO3 ® Cu(NO3)2  +  AgCl

e.      Ba(OH)2   +    H3PO4   ®   Ba3(PO4)2      +     H2O

f.       Fe3O4     +     H2       Fe    +     H2O

 

Câu 2: (2 điểm)Lập công thức hóa học của hợp chất

a.      Nhôm Hidroxit gồm  nguyên tố nhôm và  nhóm nguyên tử Hidroxit OH

b.     Tìm CTHH của hợp chất có thành phần % về khối lượng các nguyên tố lần lượt là: 36,8% Fe ; 21% S, còn lại là O. Biết 1 mol hợp chất có khối lượng 152g.

 

Câu 3: (2 điểm)

Ở điều kiện tiêu chuẩn , một hỗn hợp khí  A gồm có 3,36 lít khí Clo; 9 x 1023 phân tử khí Nitơ . Hãy tính thể tích hỗn hợp khí A ở đktc và khối lượng khí Nitơ  trong hỗn hợp khí A .

Câu 4: (2 điểm)

Cho kim loại Sắt tác dụng với 19,6g axit sunfuric  thu được sản phẩm là 30,4g Sắt ( II ) Sunfat và 4,48 lít khí Hidro ở đktc .

a.      Viết biểu thức về khối lượng cho phản ứng hóa học trên .

b.     Tính khối lượng Sắt tham gia phản ứng ?

 

Câu 5: (1 điểm)  Khí A có công thức dạng chung là RH3 . Biết tỉ khối của khí A so với khí oxi là 0.53125. Hãy xác định công thức hoá học của khí A .

(Al = 27; Cl = 35,5; O = 16; N =14 , Fe = 56 , H = 1, S = 32)