PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 1

        TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN

                          ---------------------------

 

ĐỀ KIỂM TRA HKI NĂM HỌC 2018 – 2019

MÔN: HÓA HỌC 8

Thời gian làm bài: 45 phút

(Không kể thời gian phát đề)

 

ĐỀ THI

Câu 1 (1.0 điểm)

          Xác định công thức hóa học viết sai, sửa lại cho đúng: AlCl2, MgNO3, NaO2, Zn2SO4, CaCO3

 

Câu 2 (2,5 điểm) 

          Lập phương trình hóa học các phản ứng hóa học sau :

a)         K2O             +        H2O                  4         KOH

b)         P                  +        O2                               4         P2O5

c)         KMnO4                                           4         K2MnO4      +      MnO2          +       O2

d)         Ca(OH)2      +       Al(NO3)3          4          Al(OH)3      +      Ca(NO3)2

e)          Fe3O4          +      CO                     4          Fe               +      CO2

 

Câu 3 (2.0 điểm)

         Cho 5,4 gam nhôm (Al) tác dụng với axit sunfuric (H  và SO4), thu được 34,2 gam muối nhôm sunfat (Al và SO4) và 0,6 gam khí hiđro (H2).

a)      Lập phương trình hóa học của phản ứng.

b)     Viết công thức về khối lượng của phản ứng hóa học trên.

c)      Tính khối lượng axit sunfuric cần dùng.

 

Câu 4 (2.0 điểm) Tính:

a)            Khối lượng của 0,25 mol Fe2O3.

b)           Số phân tử có trong 0,75 mol khí CO2.

c)      Thể tích của 8g khí metan CH4 (đktc).  

     

 Câu 5 (2.0 điểm)

          Thành phần chủ yếu của mật ong là fructozơ, một hợp chất hữu cơ có chứa các nguyên tố C, H và O trong đó C chiếm 40%, H chiếm 6,67%  và O chiếm 53,33%  vế khối lượng . Tìm công thức hóa học của fructozơ  biết 0,1 mol fructozơ có khối lượng là 18 gam .

(Biết nguyên tử khối của  H =1 , C = 12 , N = 14 , O = 16 , S =32 , Cu =64 )

 

Câu 6 0,5 điểm)

         Hiện nay, tình trạng ô nhiễm bầu không khí đang là vấn đề lo ngại của toàn thế giới. Theo hướng nghiên cứu mới, người ta đang nghiên cứu nguồn nguyên liệu sạch thay thế cho xăng, dầu…nhằm hạn chế gây ô nhiễm môi trường. Nguyên liệu sạch đó chính là khí hidro. Khi khí hidro cháy trong không khí tỏa nhiệt lớn làm vận hành các động cơ và sản phẩm tạo thành là nước, không gây ô nhiễm mỗi trường. Hãy viết PTHH thể hiện phản ứng cháy của khí hidro trong không khí. Biết rằng một chất cháy trong không khí là chất đó tác dụng với khí oxi trong không khí.