Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 Chương 2 có đáp án (Đề 1)

Phần trắc nghiệm (4 điểm: mỗi câu 0,5 điểm)

Câu 1: Hiện tượng quan sát được khi cho một ít Na vào nước là

A. mẩu Na vo tròn chạy quanh trên bề mặt dung dịch và tan dần

B. dung dịch có màu xanh

C. mẩu Na chìm trong dung dịch

D. không có khí thoát ra

Câu 2: Để nhận biết các dung dịch: BaCl2, KNO3, Na2SO4, FeSO4 đựng trong các bình riêng rẽ, người ta có thể dùng

A. dung dịch NaCl

B. dung dịch NaOH

C. quỳ tím

D. Sn

Câu 3: Phản ứng của Cu với dung dịch AgNO3 tạo ra Ag và Cu(NO3)2 được gọi là phản ứng

A. cộng    B. hóa hợp    C. thay thế    D. trao đổi

Câu 4: Tổng hệ số cân bằng nhỏ nhất của phương trình hóa học:

Cu + H2SO4 đặc to→ CuSO4 + SO2 + H2O là

A. 6    B. 7    C. 8    D. 9

Câu 5: Để phân biệt 3 chất bột màu trắng: CaCO3, nhôm và NaCl người ta có thể chỉ sử dụng

A. nước và dung dịch NaOH

B. dung dịch HCl

C. dung dịch phenolphtalein

D. dung dịch Na2SO4

Câu 6: Kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất?

A. Ag.     B. Al.     C. Fe.     D. Cu.

Câu 6: Để phân biệt 3 chất bột màu trắng: CaCO3, nhôm và NaCl người ta có thể chỉ sử dụng

A. nước và dung dịch NaOH

B. dung dịch HCl

C. dung dịch phenolphtalein

D. dung dịch Na2SO4

Câu 7: Trộn V1 ml dung dịch NaOH 1,2M với V2 ml dung dịch NaOH 1,6M. Để tạo ra dung dịch NaOH 1,5M thì tỉ lệ V1:V2 sẽ là

A. 1:1    B. 1:2    C. 1:3    D. 2:1

Câu 8: Cho 12 gam Mg tan hết trong 600ml dung dịch H2SO4 1M. Sauk hi kết thúc phản ứng thì (Mg=24)

A. Mg còn

B. H2SO4 còn

C. H2SO4 còn 0,1 mol

D. Mg còn 0,1 mol

Phần tự luận

Câu 9: (2 điểm) Viết các phương trình hóa học (ghi rõ điều kiện, nếu có) theo sơ đồ sau: Al → Al2O3 → AlCl3 → Al(OH)3 → Al2O3 → Al.

Câu 10: (2 điểm) Trình bày phương pháp, viết phương trình hóa học để nhận biết các dung dịch AgNO3, NaCl, HCl, FeCl2 được đựng trong các bình riêng biệt không ghi nhãn.

Câu 11: (2 điểm) Cho 18,4g hỗn hợp gồm Fe và một kim loại A hoá trị II tác dụng với H2SO4 loãng, dư thì được 2,24 lít khí (dktc) và 12,8g chất rắn không tan. Hòa tan hoàn toàn phần chất rắn không tan bằng H2SO4 đặc, đun nóng thì được 12,8g khí SO2.

Xác định tên của kim loại A (Ca=40, Fe=56, Mg=24, Cu=64, S=32, O=16)


Đáp án và hướng dẫn giải

Câu12345678
Đáp ánABCBAACC

Câu 1:A

Na vo tròn chạy quanh trên bề mặt dung dịch và tan dần.

Câu 2:B

Đung dung dịch NaOH thử với các dung dịch: BaCl2, KNO3, Na2SO4, FeSO4.

Chỉ FeSO4 cho kết tủa Fe(OH)2 màu xanh.

Dùng FeSO4 thử với các dung dịch: BaCl2, KNO3, Na2SO4.

Chỉ BaCl2 cho kết tủa BaSO4 màu trắng.

Dùng BaCl2 thử với các dung dịch: KNO3, Na2SO4.

Chỉ Na2SO4 cho kết tủa BaSO4 màu trắng.

Còn lại là dung dịch KNO3.

Câu 3:C

Cu thay thế Ag vào AgNO3.

Câu 4:B

Cân bằng phương trình phản ứng:

Cu + 2H2SO4 đặc to→ CuSO4 + SO2 + 2H2O

Câu 5:A

Hòa tan các chất vào nước. Chất tan được là NaCl.

Hòa tan CaCO3, nhôm vào dung dịch NaOH. Chất tan được là nhôm. Còn lại là CaCO3.

Câu 6:A

Kim loại dẫn điện tốt nhất là Ag

Câu 7:C

Số mol NaOH chứa trong V1 ml dung dịch là 1,2.V1 (mol)

Số mol NaOH chứa trong V2 ml dung dịch là 1,6.V2 (mol)

Số mol của dung dịch sau khi trộn là 1,5.(V1 + V2)

Ta có:

1,2.V1 + 1,6.V2 = 1,5.(V1 + V2)

→ 0,1.V2 = 0,3.V1 → V1 : V2 = 1 : 3

Câu 8:C

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

nMg = 0,5 mol => nH2SO4 phản ứng với Mg = 0,5 mol

nH2SO4 còn = 0,6 – 0,5 = 0,1 mol.

Câu 9:

4Al + 3O2 to→ 2Al2O3

Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl

2Al(OH)3 to→ Al2O3 + 3H2O

2Al2O3 đpnc→ 4Al + 3O2

Câu 10:

Phương pháp (1,5 điểm): trích mẫu thử, nói rõ hiện tượng.

Dùng quỳ tím nhận ra dung dịch HCl.

Dùng HCl thử với các dung dịch: AgNO3, NaCl, FeCl2.

Chỉ AgNO3 cho kết tủa AgCl màu trắng.

Dùng NaOH thử với các dung dịch: NaCl, FeCl2.

Chỉ FeCl2 cho kết tủa Fe(OH)2 màu xanh.

Còn lại là dung dịch NaCl.

Phương trình hóa học:

HCl + AgNO3 → AgCl + HNO3

2NaOH + FeCl2 → Fe(OH)2 + 2NaCl

Câu 11:

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

M + 2H2SO4 đặc to→ MSO4 + SO2 + 2H2O

nH2 = nFe = 0,1 mol => mFe = 5,6 gam

=> mA = 18,4 – 5,6 = 12,8 = khối lượng chất rắn không tan.

Có nghĩa A không tác dụng với H2SO4 loãng.

nSO2 = 12,8/64 = 0,2 mol => A = 12,8/0,2 = 64 (Cu)