I. DÃY HOẠT ĐỘNG HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI

   Theo chiều giảm dần độ hoạt động của kim loại:

      Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, (H), Cu, Ag, Hg, Pt, Au

      Lúc khó bà cần nàng may áo giáp sắt nên sang phố hàng đồng á hiệu phi âu

   Ý nghĩa dãy hoạt động hóa học của kim loại:

      - Mức độ họat động hóa học của kim loại giảm dần từ trái qua phải.

      - Kim loại đứng trước Mg (5 kim loại đầu tiên) tác dụng với nước ở điều kiện thường  kiềm và khí hiđro.

     - Kim loại đứng trước H phản ứng với một số dd axit (HCl, H2SO4loãng, …) =>  khí H2

     - Kim loại đứng trước đẩy kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch muối (trừ 5 kim loại đầu tiên).

II. TÍNH TAN TRONG NƯỚC CỦA MỘT SỐ DUNG DỊCH BAZƠ, MUỐI: