Phân phối chương trình Hóa học 9 năm 2020 - 2021

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

MÔN HÓA HỌC 9

Cả năm: 35 tuần (68 tiết)

Học kì 1: 18 tuần (36 tiết)

Học kì 2: 17 tuần (32 tiết)

 

 

Tiết PPCT

Bài dạy/ Chủ đề

Ghi chú

Điều chỉnh

1,2

Ôn tập đầu năm

 

 

3, 4

Chủ đề 1: Oxit

 

- Gộp bài 1, 2 và 5.

*Bài 2:

- Mục A. I. Canxi oxit có những tính chất nào - Mục B. I. Lưu huỳnh đioxit có những tính chất nào.

- Tích hợp bài 5: Các nội dung luyện tập phần oxit.

 

 

- Tự học có hướng dẫn

5, 6

Chủ đề 2: Axit

- Soạn theo GAM (gộp bài 3, 4 và 5).

- Mục A. Axit clohiđric.

- Mục B. II.1. Axit sunfuric loãng có tính chất hóa học của axit

- Không yêu cầu HS làm bài tập 4 trang 19.

- Tích hợp bài 5: Các nội dung luyện tập phần axit.

 

 

 

Tự học có hướng dẫn

7

Thực hành: Tính chất hóa học của oxit và axit

 

 

8, 9

Chủ đề 3: Bazơ

- Gộp bài 7, 8

* Bài 8:

- Mục A. II. Tính chất hóa học của NaOH

- Mục B. I. 2 Tính chất hóa học của Ca(OH)2:

- Mục B. II. Phần hình vẽ thang pH (Bài 8):

 

 

- Bài tập 2 (Bài 8):

 

 

Tự học có hướng dẫn.

 

 

Không dạy.

 

Không yêu cầu học sinh làm.

10, 11

Chủ đề 4: Muối

- Soạn theo GAM (gộp bài 9, 10).

- Bài tập 6* (Bài 9):

 

- Mục II. Muối kali nitrat (Bài 10)

 

 

Không yêu cầu HS làm. Không dạy.

12

Luyện tập: Bazơ – muối

 

 

13

Phân bón hoá học

- Mục I. Những nhu cầu của cây trồng

Không dạy.

14

Thực hành: Tính chất hoá học của bazơ và muối

 

 

15, 16

Mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ   

 

 

17, 18

Luyện tập: Các loại hợp chất vô cơ

 

 

19

Kiểm tra 1 tiết

 

 

20, 21

Tính chất của kim loại - Dãy hoạt động hoá học của kim loại

- Soạn theo GAM (gộp bài 15, 16 và 17).

- Thí nghiệm tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt của kim loại (Bài 15)

- Bài tập 7 * (Bài 16)

 

 

 

Không dạy.

 

Không yêu cầu HS làm.

22

Nhôm

- Hình 2.14: Sơ đồ bể điện phân nhôm oxit nóng chảy

Không dạy.

23

Sắt

 

 

24

Hợp kim sắt: gang, thép

- Các loại lò sản xuất gang, thép

Không dạy.

25

Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn

 

 

26

Luyện tập chương 2: Kim loại

- Bài tập 6

Không yêu cầu HS làm.

27

Thực hành: Tính chất hoá học của nhôm và sắt

 

 

28

Tính chất của phi kim

 

 

29, 30

Clo

 

 

31, 32, 33

Ôn tập học kì I

 

 

 34

Kiểm tra học kì I

 

 

35, 36

Sửa bài kiểm tra học kì 1

 

 

 

                           HỌC KÌ II

 

 

 37, 38, 39

Chủ đề: Cacbon và hợp chất của cacbon

- Gộp bài 27, 28, 29.

Mục III. Ứng dụng của cacbon         (Bài 27)

Mục III. Chu trình của cacbon trong tự nhiên

 (Bài 29)     

         

 

 

Tự học có hướng dẫn

Khuyến khích học sinh tự đọc

 

40

Silic. Công nghiệp silicat

- Mục III.3.b. Các công đoạn chính:

Không dạy các PTHH.

41, 42

Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

- Không dạy các nội dung liên quan đến lớp electron trang 97.

- Không yêu cầu HS làm bài tập 2 trang 101.

 

43

Luyện tập: Phi kim – Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

 

 

44

Thực hành: Tính chất hoá học của phi kim và hợp chất của chúng

 

 

45

Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ

 

 

46

Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

 

 

47, 48, 49

Chủ đề 5: Hiđrocacbon

Metan

Etilen

Axetilen

- Soạn theo GAM (gộp bài 36, 37, 38)

- Giảm tải benzen

 

50, 51

Dầu mỏ, khí thiên nhiên, nhiên liệu

- Soạn theo GAM (gộp bài 40, 41).

- Mục III. Dầu mỏ và khí thiên nhiên ở Việt Nam (bài 40)

 

 

Tự học có hướng dẫn

52

Luyện tập: Hiđrocacbon – Nhiên liệu

- Mục I; II.3 (các nội dung liên quan tới benzen)

 

Không yêu cầu học sinh ôn tập và làm các bài tập liên quan tới benzen.

53

Thực hành: Tính chất của hiđrocacbon

- Thí nghiệm 3: Tính chất vật lí của benzene:

Không làm.

54

                    Kiểm tra 1 tiết

 

 

55

Rượu etylic

 

 

56,  57

Axit Axetic

 

 

58

Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic

 

 

59

Chất béo

 

 

60

Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo

 

 

61

Thực hành: Tính chất của rượu và axit

 

 

62

Glucozơ và Saccarozơ

 

 

63

Tinh bột và xenlulozơ

- Soạn theo GAM.

 

64

Thực hành: Tính chất của gluxit

 

 

65, 66

Protein và polime

-    Không dạy mục II. Ứng dụng của polime trang 162-164.

 

67, 68

Ôn tập học kì II

- Phần II - Hóa hữu cơ: - Mục I. Kiến thức cần nhớ - Mục II. Bài tập: Không yêu cầu học sinh ôn tập và làm các bài tập liên quan tới benzene.

 

69

Kiểm tra học kì 2

 

 

70

Sửa bài kiểm tra học kì 2