Cuốn ebook “Toán Thông Minh Và Phát Triển 7” của tác giả Ngô Long Hậu – Hoàng Mạnh Hà biên soạn giúp các em phát triển kỹ năng giải các chủ đề toán lớp 7 một cách thông minh. Cuốn sách này tập trung vào 2 phần chính và bao gồm 7 chương như sau:

Phần 1: Kiến thức cơ bản và đề bài tập

Chương 1: Số hữu tỉ – Số thực

 • Tập hợp số hữu tỉ
 • Cộng trừ số hữu tỉ. Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ
 • Nhân, chia số hữu tỉ
 • Lũy thừa của một số hữu tỉ
 • Tỉ lệ thức và tính chất của tỉ lệ thức. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
 • Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn
 • Làm tròn số. Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai
 • Số thực

Chương 2: Hàm số và Đồ thị

 • Đại lượng tỉ lệ thuận. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận
 • Đại lượng tỉ lệ nghịch. Một số bàl toán về đại lượng tỉ lệ nghịch
 • Hàm số. Mặt phẳng tọa độ
 • Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0)

Chương 3: Thống kê

 • Thu thập số liệu thống kê. Bảng tần số các giá trị của dấu hiệu. Biểu đồ
 • Số trung bình cộng. Mốt

Chương 4: Biểu thức đại số

 • Giá trị của biểu thức đại số
 • Đơn thức. Đơn thức đồng dạng
 • Đa thức. Cộng và trừ đa thức
 • Đa thức một biến. Cộng và trừ đa thức một biến
 • Nghiệm của đa thức
 • Chuyên đề: Phương pháp quy nạp toán học

Chương 5: Đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song

Chương 6: Tam giác

Chương 7: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác, các đường đồng quy trong tam giác

 • Kiến thức tổng hợp hình học 7
 • Chuyên đề: Chứng minh bằng phương pháp phản chứng

Phần 2: Hướng dẫn giải.