FFPPTT cấu hình

 

sharepoint

 
Excel lịch trực

Cấu hình table 


Excel sơ đồ hệ thống các máy chủ


Excel quản lý database, source, ... TCCS


Mail
  https://outlook.office.com/
  https://mail.fpt.com.vn/
  vudh
    Vuongkhanh!12Kết nối mạng nội bộ
My computer Name :     W010847006
Domain :                         officesg.local

Username: admin
Password: ftel@17duytan

   Hướng dẫn cài đặt domain và capam 
Task
Chat

WorkChat (Workplace) : https://fpt.workplace.com/chat/t/2258678440875047
Telegram :  https://web.telegram.org/#/im
Zalo : 
Microsoft team : 

HAIPV7_DEV      -   https://fpt.workplace.com/chat/t/4703249963104736
HAIPV7_BA_FE  - https://fpt.workplace.com/chat/t/5359946094053218

SalePlatform_CICD    -   https://fpt.workplace.com/chat/t/5206451572710002Source

   token login : lấy từ Telegram SalePlatform
OKR
Udemy :  nhatkhang1224Xem hồ sơ cá nhân FPT
https://hr.fpt.vn/#/client/home

Software Fpt
  ftp://172.30.47.31/

Hướng dẫn gitlap vudh
CA-PAM sắp sửa ngưng sử dụng. Thay vào đó sẽ dùng beyond trust
https://huongdan.fpt.net/beyondtrust

Truy Cập Beyond Trust PAM 

 - Username: Email FPT (Có hậu tố @fpt.com.vn)
 - Password: Password Email FPT
    - OTP : mã 6 số authen G2A


Máy cá nhân vudh ở công ty
Ethernet adapter VirtualBox Host-Only Network:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::41b1:a86:9ebd:e65a%14
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.56.1
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . . . . . :

Ethernet adapter Ethernet:

   Connection-specific DNS Suffix  . : station.com
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::f17b:2ade:8727:cc2%4
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 172.27.9.128
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . . . . . : 172.27.9.1

máy server fad Tuấn Nhã
- Server IP: 118.69.164.39 
- Acc Window: Administrator / Pil6IT3eyuTGPwXg
- Acc SQL: sa/@fad@321! / fteloffice/fom@321!

Mã nhân viên : 47006
Tên  : Đồng Hoàn Vũ
Bộ phận : Phòng Phát triển phần mềm số 10 - SU10
Chức vụ : Nhân viên
Thiết bị 
 - Màn hình LG 22 inch
 - Case máy tính: Core i5/ 16GB DDR4/ 256GB SSD/ 1TB HDD/ Nguồn 500W PSU
2017 

2018

2019

2020
   Duolingo

2021
   React + Redux

2022
   ...


SQL

172.27.62.7 cendev
isc
rnd1280rnd

CENTAG (staging)
su10read
123su10read@TraiNC
su10ad
123su10ad@TraiNC

CEN01 (sao lưu) - CEN03(thật)
MobiRead
MoMoBiBi##Read169
MobiAdmin
M0b1@dmin217^^

CEN06
User : MobiRead
Password: MoMoBiBi##Read169

Nhận xét